Ochrana osobných údajov

 

Definícia pojmov: viď Obchodné podmienky

 

Znenie:

 - Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v kapitole 3. Obchodných podmienok o ochrane osobných údajov a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. 


 - Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. 


- Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely predávajúceho. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne. 

 

Zbierané údaje:

označenie podnikateľa (obchodné meno)
sídlo podnikateľa (zapísané v obchodnom registri) 
IČO a DIČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť 
meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku 
označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu) 
množstvo 
telefón alebo e-mail kupujúceho 
fax kupujúceho (pri predfaktúre) 
vybraný spôsob platby a doručenia tovaru 
adresu pre doručenie tovaru 
Objednávka od fyzickej osoby - súkromnej osoby: 
meno a priezvisko kupujúceho 
kód a názov produktu/ov označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu) 
množstvo 
telefón alebo e-mail kupujúceho 
vybraný spôsob platby a doručenia tovaru 
adresu pre doručenie tovaru